MENU

Statut


STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKOLIKI”

w Starym Sączu

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIKI” zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzację sportów indywidualnych i gier zespołowych. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym: uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Stary Sącz. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa
2. Siedziba Klubu mieści się w budynku przy ul. Bandurskiego 14a

§ 3
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm.).

§ 4
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, oraz  niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 6
Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego przedszkolaków, uczniów i młodzieży szkolnej.
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych i umiejętności w dziedzinie sportów indywidualnych i gier zespołowych.
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
5. Integrowanie środowisk: uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

§ 8
1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami współpracującymi, dyrektorami szkół, radami szkół, władza­mi samorządowymi, lokalnym środowiskiem biznesowym.
2. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
a. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, obozów i wyjazdów sportowych,
b. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
c. Udział w realizacji ogólnokrajowych programach sportowych,
d. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

§ 9
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na 
a) Społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.
b) Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy i sympatyków
c) Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół, jednostek komunalnych, klubu MKS „Sokół” Stary Sącz.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
1. wspierających,
2. honorowych.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Niepełnoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.


§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu. Członkami wspierającymi są również zatrudnieni w Klubie trenerzy.


§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyniła się do propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży.
2. Status honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


§ 16
1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są :
a) Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu.
b) Brać czynny udział w działalności Klubu.
c) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
d) Jako zawodnicy godnie reprezentować barwy Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu. Składka opłacana jest przez cały rok kalendarzowy.
3. Zwalnia się z opłaty członkowskiej działający społecznie Zarząd Klubu, ich dzieci, oraz członków honorowych.


§ 17
1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
a) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, mailowo lub ustnie do Zarządu.
b) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
c. działania na szkodę Klubu.
d. zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
c) Rozwiązanie się Klubu.
d) Śmierci.
2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku określonym w § 17 1 pkt a) ppkt b. i d. ustanie członkostwa nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd.
3. Postanowienia powyższe stosuje się również do członka wspierającego.


Rozdział IV

Władze Klubu

§ 18
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa dwa lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Klubu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§  19
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoły­wane raz na dwa lata, a Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane może być przez Za­rząd raz na rok, najpóźniej do końca października.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) Na wniosek 1/3  ogółu członków zwyczajnych Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Klubu powinien powiadomić na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w tym klubowej strony internetowej i facebookowej, o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.


§ 20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 16 ust.2,    § 22 ust.3, § 24 ust.3,
f) skreślony,
g) uchwalanie statutu i dokonywanie zmian,
h) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
j) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
a) w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, 
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu. 
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd. 


§ 21
1. Zarząd Klubu składa się z 5 osób wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu. Jeśli Walne Zebranie Klubu postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż cztery osoby, określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, lub Sekretarza.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem i Sekreta­rzem.


§22
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Klubu. 
3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. Przyjmowanie i skreślanie członków,
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
10. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich przy podjęciu uchwały większością 2/3 członków Zarządu.
Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności zastępuje go wchodząc w jego prawa i uprawnienia Wiceprezes lub Sekretarz.


§ 23
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


§25
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej   połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.


§ 26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokoptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. 


Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 27
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród oraz kar określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.


§28
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:
a) Upomnienia,
b) Nagany,
c) Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) Wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni,
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 


Rozdział VI

Majątek, fundusze Klubu i reprezentacja

§29
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
1. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) Składek członkowskich,
b) Dotacji budżetowych na zadania zlecone,
c) Darowizn, zapisów, spadków,
d) Majątku Klubu
e) Ofiarności publicznej,
f) Innych źródeł.


§30
Klub nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy, członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Przekazywać swego majątku na rzecz  członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu. Wyjątkiem jest dofinansowanie udziału kadry trenerskiej w specjalistycznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§31
Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 32
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

§ 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Klub Sportowy SOKOLIKI Stary Sącz

ul. Bandurskiego 14a, 33-340 Stary Sącz

Prezes:

Paweł Marduła
+48 505 752 007

Vice-Prezes:

Maciej Jarzębak
+48 511 917 307

Adres email zapisy:
zapisy@sokolikistarysacz.pl

Adres email informacje:
sokoliki@sokolikistarysacz.pl